شورای سیاست گذاری کنگره

شورای سیاست گذاری اکسیدا 2020

رئیس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران : دکتر علی تاجرنیا
رئیس کنگره : دکتر محمد بیات
دبیر علمی کنگره: دکتر کاوه سیدان
دبیر اجرائی کنگره : دکتر سعید ساعی
نائب رئیس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران : دکتر عباس دلوران ی
خزانه دار جامعه دندانپزشکی ایران : دکتر همایون فراست
مدیر اجرایی جامعه و دبیر نمایشگاه: دکتر محمود میران