شورای سیاست گذاری کنگره

شورای سیاست گذاری پنجاه و هشتمین کنگره اکسیدا

دکتر بهزاد فرخزاد: رئیس کنگره

دکترعلی تاجرنیا: رئیس هیات مدیره

دکتر عباس دلورانی: خزانه دار انجمن

دکتر امیر رضا رکن: نائب رئیس هیات مدیره

دکتر بهنام خسروانی فرد: دبیر علمی کنگره

دکتر محمود میران: مدیر اجرایی انجمن

دکتر بابک فرزانه: دبیر اجرایی کنگره

دکتر سعید ساعی: دبیر نمایشگاه